Ynglŷn â

Mae Pobl yn Gyntaf Pen-y-bont ar Ogwr wedi ymrwymo i Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Pobl ag Anableddau. Rydym yn gweithio i gefnogi pobl ag anableddau dysgu a/neu anhwylderau'r sbectrwm awtistig i gael rhagor o ddewisiadau a rheolaeth mewn perthynas â'u bywydau.

Ni yw'r prif arbenigwr ym maes anableddau dysgu ac anhwylderau'r sbectrwm awtistig ym Mhen-y-bont ar Ogwr, gyda dros 20 mlynedd o brofiad mewn perthynas â chefnogi'r grŵp penodol hwn o gleientiaid. Mae Pobl yn Gyntaf yn fudiad hunaneirioli rhyngwladol. Cynhaliwyd confensiwn cyntaf y mudiad Pobl yn Gyntaf yn Oregon ym mis Hydref 1974, gyda'i enw'n deillio o sylwadau a wnaed gan hunaneiriolwr arloesol a ddywedodd ei fod yn gwrthwynebu'r arfer parhaus o ddefnyddio geiriau tebyg i "araf" ac "o dan anfantais". Byth oddi ar y gynhadledd hon, mae mudiad Pobl yn Gyntaf wedi ymestyn i bob cwr o'r byd.

"A fo ben, bid bont"

- Anhysbys

Ein Cenhedaeth

Mae pobl ag anableddau dysgu a/neu anhwylderau'r sbectrwm awtistig ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi dweud wrthym eu bod am gael yr hawl i wneud y canlynol:

-       Cael eu trin ag urddas a pharch.

-       Cael yr hawl i wneud eu penderfyniadau eu hunain.

-       Bod yn gyfrifol am unrhyw gynlluniau sy'n ymwneud â nhw. Fy nghynnwys i mewn unrhyw beth sy'n ymwneud â mi!

-       Gallu byw pa le bynnag y mynnant, a hynny mewn cymuned ddiogel a hygyrch.

-       Cael eu gwerthfawrogi mewn cymdeithas, yn ogystal â chyfrannu ati.

-       Gallu dysgu a meithrin yn unol â'u potensial.

-       Peidio â gorfod byw mewn tlodi.

-       Peidio â chael eu rhagfarnu a'u hatal rhag manteisio ar driniaeth feddygol o ganlyniad i'w hanabledd dysgu.

Ein Gwerthoedd

- Gwaith ar y Gweill -

Mae Arnom Angen Eich Cefnogaeth Heddiw

 
Pobl yn Gyntaf Pen-y-bont ar Ogwr

Swyddog 28 & 32
Pentref Busnes Apollo
Heol Persondy
Abercynffig
Pen-y-bont ar Ogwr
CF32 9RF

E-bost:office@peoplefirstbridgend.co.uk

Ffôn: 01656 668 314

Elusen: 1 1 6 6 4 8 5

SEC No:
1 1 6 6 4 8 5 
Instagram Logo.jpg

© 2016 Gan People First Pen-y-bont ar Ogwr. Cedwir Pob Hawl | Telerau Defnyddio | Polisi Preifatrwydd